เสรีภาพในการนับถือความเชื่อสำคัญอย่างไร

เรื่องของความเชื่อ ลัทธิ ศาสนานั้นถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเราไม่ควรก้าวล่วงซึ่งกันและกัน ดังคำว่า การเมือง ศาสนา ไม่ควรคุยกันนั่นเอง แม้ว่าประเทศไทยเองถือว่ามีสิทธิเสรีภาพในการนับถือ ความเชื่อตามแนวทางของตัวเอง หากเราคิดต่อไปอีกว่า การให้เสรีภาพในการนับถือความเชื่อนั้นจะมีความสำคัญอย่างไร

ไม่เกิดการบังคับให้เชื่อ

หากเสรีภาพในการเลือกความเชื่อเกิดขึ้นได้จริง เราจะไม่ได้เห็นการบังคับให้เชื่อตามแนวคิดไม่ว่าจะวิธีใดก็ตาม บางคนเชื่อศาสนาตามทะเบียนบ้าน บางคนเชื่อตามพ่อแม่บรรพบุรุษ เป็นต้น การบังคับให้เชื่อนั้นจะทำให้ความเชื่อนั้นเกิดขึ้นได้ไม่ทนทานพอ พอคนรุ่นต่อไปโดนบังคับให้เชื่ออีกพวกเค้าจะเกิดข้อขัดแย้งขึ้นมาในใจจนสุดท้ายหลีกหนีไปจนได้

การเลือกเชื่อด้วยความสมัครใจ

การมอบเสรีภาพในการเลือกความเชื่อของตัวเอง จะทำให้คนเลือกความเชื่อของตัวเองด้วยความสมัครใจ ข้อนี้สำคัญมาก หากคนเราเลือกจะเชื่อด้วยความต้องการของตัวเองแล้ว พวกเค้าจะต้องศึกษาวิธีการขั้นตอน หลักการของความเชื่อนั้นอย่างตั้งใจ อีกทั้งการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อนั้นก็จะทำอย่างเต็มที่ อันจะส่งผลให้ศาสนานั้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปภายภาคหน้าเรื่อยไป อีกประการหนึ่งหากเลือกนับถือศาสนาด้วยความสมัครใจ เข้าใจ ศึกษาอย่างถ่องแท้ก็จะทำให้การอธิบายความเชื่อของตัวเองต่อคนอื่นนั้นทำด้วยความสุข ความเข้าใจ อีกด้วย

การเลิกเชื่อด้วยความสมัครใจ

เสรีภาพของความเชื่อทางศาสนาไม่ได้หมายถึงการเข้าร่วมอย่างเดียว ยังหมายถึงการออกจากความเชื่อนั้น พูดให้เข้าใจว่าเลิก เปลี่ยน ความเชื่อของตัวเองยังทำได้อีกด้วย บางความเชื่อหากคนเลิกเชื่อในแนวคิดนั้นไปจะถูกมองว่าเป็นคนไม่ดี ไม่เข้าใจ ไม่เข้าถึงหลักศาสนานั้นๆ ด้วย ซึ่งการเลิกเชื่อด้วยความสมัครใจนั้นย่อมหมายถึงว่า เราได้ศึกษาแนวคิด ความเชื่อนั้น จากนั้นวิเคราะห์ว่ากันไม่ได้จึงเลิกมากกว่า

ไม่เกิดการลบหลู่ซึ่งกันและกัน

ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของการนับถือศาสนา ความเชื่ออันแตกต่างกันนั่นคือ ความไม่เข้าใจศาสนาอื่นจนทำให้เกิดการเปรียบเทียบ สุดท้ายก็เกิดการลบหลู่ซึ่งกันแน่นอนว่าหากใครนับถือความเชื่อใดก็คงไม่ต้องการให้ใครมาลบหลู่ความเชื่อของตัวเอง หากเรามีเสรีภาพในการนับถือศาสนาทุกคนก็จะสามารถเรียนรู้ศาสนา ความเชื่อได้อย่างอิสระเชื่อว่าการลบหลู่จะน้อยลงไปได้ แม้อิสรภาพในการนับถือความเชื่อจะไม่ได้มีทุกมุมโลก เราเองก็หวังว่าสักวันทุกคนจะมีอิสรภาพ เสรีภาพในการเลือกนับถือความเชื่อ ศาสนา ของตัวเองจริงๆ