ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์องค์กรการส่งเสริม LGBT ซึ่งเป็นสถานบันที่มีความมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนของกลุ่มคนต่างเพศหรือเพศที่นอกเหนือจาก ชาย – หญิง ไม่ว่าจะเป็นเพศใดๆ ก็ตามเราจะสร้างความเท่าเทียมให้กับคนได้ทุกเพศ

ภารกิจของเรา

คือการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมองค์กรและเครือข่ายต่อความหลากหลายทางเพศทั้งในและต่างประเทศ (ข้ามชาติ) เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสและสิทธิเท่าเทียมกันในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพ หน้าที่การงาน สังคม รวมไปถึงทาง เศรษฐกิจอีกด้วย

วิสัยทัศน์ของเรา

วิสัยทัศน์ของ CBE คือการสร้างเครือข่ายพันธมิตร LGBT ทั่วโลก ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ เพื่อบรรลุเป้าหมายในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของบุคคลรวมไปถึงความเท่าเทียมในสังคม ความยุติธรรม และความเสมอภาค

ลัทธิความเชื่อ

เราเชื่อมั่นในศักดิ์ศรี และสิทธิมนุษยชนโดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของเพศ อายุ เชื่อชาติ ศาสนา ความนิยมทางเพศ และค่านิยมต่างๆ เพื่อความเท่าเทียมในความเป็นมนุษย?ในทุกกรณี

เราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องกลัวความแตกต่างหรือสิ่งที่ตัวเราเป็นอยู่หรือแม้แต่คนที่อคติ

เราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะมีคุณค่าได้ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามก็สามารถมีการศึกษา อาชีพการงาน สังคม ความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขได้เทียบเท่ากับคนอื่นๆ

เราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะตัดสินใจในการเป็นตัวของตัวเองและเป็นในสิ่งที่ตนเองนั้นอยากจะเป็นโดยการเลือกและกำหนดด้วยตัวเอง

เราเชื่อว่าเราเชื่อว่าการสร้างพันธมิตรและการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ รวมไปถึงผู้สนับสนุนจะเป็นใบเบิกทางและเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จในเรื่องของความเท่าเทียมกันของมนุษย์ทุกเพศ

เราเชื่อว่าเยาวชนคือคลื่นลูกใหม่ที่จะนำแนวทางขององค์กรไปศึกษาและปรับเปลี่ยนวิธีใหม่ๆ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย

nbjc-ifbprides-s